เครื่องจัดยาอัตโนมัติ

1. เป็นระบบจัดยาอัตโนมัติแบบ Unit dose ที่สามารถเชื่อมโยงกับระบบสารสนเทศของโรงพยาบาลที่ใช้โปรแกรม BMS-HOSxP และ BMS-HOSxP XE เพื่อส่งไปยังระบบจัดยาอัตโนมัติแบบ Unit dose แต่ละประเภทได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง
2. สามารถส่งสถานะการจัดยาไปแสดงโปรแกรม BMS-HOSxP V.3.64.4.8 และ BMS-HOSxP XE ได้